Betrokkenheid
van ouders en
leerlingen

BETROKKENHEID IS BELANGRIJK

Bij Octopus vinden we betrokkenheid en de mening van ouders belangrijk. Opvoeden zien wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten. Wij betrekken ouders daarom graag bij beslissingen die we nemen. Ook vragen we regelmatig hulp van ouders bij de leuke projecten die we initiëren voor en met de kinderen.

RAAD VAN LEERLINGEN

Om leerlingen meer te betrekken bij de ontwikkeling van de school hebben wij sinds oktober 2021 een raad van leerlingen. De kinderen worden hiervoor gekozen en vertegenwoordigen alle leerlingen van de school. De feedback van de leerlingen wordt meegenomen in de vergaderingen van het team.

OUDERKLANKBORDGROEP

We hebben op onze school een ouderklankbordgroep. Hierin kunnen ouders meedenken en meepraten over onderwerpen die bij ouders spelen. We vinden de inbreng van ouders erg belangrijk en daarom vraagt de directie regelmatig de mening van ouders die in deze groep zitten.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

De MR speelt ook een hoofdrol binnen onze school. De belangrijkste taak van de MR is het bespreken van schoolse aangelegenheden, deze al of niet goed te keuren en/of hierover advies uit te brengen. Denkt u hierbij aan het formatieplan, vakantieregeling, samenstelling of wijziging van het schoolplan, activiteitenplan etc. De directeur is elke vergadering aanwezig om de lijnen kort te houden.

Binnen de Lowys Porquinstichting is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) actief. Deze GMR voert overleg met het College van Bestuur als het gaat over school overstijgende beleidszaken.

OUDERVERENIGING

De ouders uit de oudervereniging helpen bij de activiteiten die op of door school georganiseerd worden. Het kan zijn dat ze helpen met het versieren van de school, maar ze kunnen bijvoorbeeld ook helpen met het regelen van vervoer voor leerlingen wanneer we naar een activiteit toegaan.

COMMUNICATIE VIA SOCIAL SCHOOLS

Wij maken gebruik van Social Schools om met ouders te communiceren. Wij gebruiken dit communicatieportaal voor onderstaande doelen:

  • Het sturen en ontvangen van berichten.
  • Doorgeven van ziekmeldingen.
  • Ouders ontvangen elk kwartaal een nieuwsbrief.
  • Uitzetten van enquêtes en vragenlijsten.
  • Inschrijven voor startgesprekken/oudergesprekken.
  • Documenten voor bijvoorbeeld aanvragen extra verlof en de jaarkalender zijn hierop te vinden.
  • Agenda met de planning voor studiedagen, rapportgesprekken etc.

Als uw kind op school start, krijgt u informatie over hoe u kunt inloggen op Social Schools.